tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 146: The human life cycle


Here are verbs for the events in the human life cycle.

FilipinoEnglishExample
isilangto be bornIsinilang si Hesús noóng Disyembre 25.
ipanganákto be bornHindî akó sa ospitál ipinanganák.
lumakíto growLumakí akó sa probinsya, hindî sa Maynilŕ.
tumandâto ageTumátandâ na akó. Hindî ko na kayang tumakbó.
mag-aralto studyNag-aaral akó ng Filipino.
magtapos ng pag-aaralto complete studies, graduateOy, magtátapós ka na ng pag-aaral sa daratíng na taón!
mag-trabahoto workSa Del Monte akó nagtatrabaho, sa Camp Phillips sa Bukidnon sa Mindanao.
magpalit ng trabahoto change jobs
manligawto date
ikasálto get marriedMatagál pa bago akó ikasál.
magka-anákto have children
magka-apóto have grandchildren
mamatáyto die
iburolto be viewed at a wake
ilibíngto bury s.t. or s.b.

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com