tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 16: Milestone: bahay kuboA Filipino "bahay kubo," literally "hut house." Photo: Segundo E. Romero Jr.Click here to listen and sing along.
Scroll down to see the words.

Bahay kubo, kahit muntì,
Ang halaman doón ay sari-sarì:
Singkamás at talóng, sigarillas at manî,
Sitaw, bataw, patanì.

Kundól, patola, upo't kalabasa,
At saka mayroón pa: rabanós, mustasa,
Sibuyas, kamatis, bawang at luya’t
Sa paligidligid ay punò ng linga!


arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com