tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 17: Usapan Dalawa (2): Ano'ng ulam natin?Click here to play movie

1. Charina: Ináy, hindî pa ba tayo kakain? Gutóm na akó.
2. Nanay: Malapit na, Charina. Hintayín natin ang iyóng tatay.
3. Charina: Ináy, ano'ng ulam natin?
4. Nanay: May sinigáng na salmón at adobong manók.
5. Charina: Ay ang saráp!
6. Tatay: Anó ang masaráp?
7. Charina: Ináy, ináy, dumatíng na ang tatay!arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com