tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 54: Usapan Lima (5): Ang gusto ko ay ang crispy pataClick here to play movie

1. Waiter: Handâ na ba kayóng umorder?
2. Amado: Mga bata, alám n'yo ba ang gustó n'yo?
3. Kikò: Hindî ko alám kung gustó ko ng adobong manók o salmón.
4. Charina: Ang gustó ko ay ang crispy pata.
5. Nenè: Charina, masyadong matabâ ang crispy pata.
6. Charina: Ináy, paminsan-minsan lang namán.
7. Nenè: O sige, pero kumain ka ng maraming gulay.
8. Kikò: O alám ko na, 'yong nilagang baka ang gustó ko.arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com