tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 64: Usapan Anim (6): Ako, gusto ko ng bistikClick here to play movie

1. Waiter: Kayˇ, ma'm, ano p˘ ang gustˇ n'yo?
2. Nanay: Chef salad lang sa akin.
3. Waiter: Kayˇ p˘, sir?
4. Tatay: Akˇ, gustˇ ko> ng bistÝk.
5. Waiter: Gustˇ n'yo p˘ ng sinangßg?
6. Nanay: Oo, sige.
7. Waiter: Salamat p˘.arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com