tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 74: Usapan Pito (7): Tulungan mo nga akong maglaba?Click here to play movie

1. Kikň: Charina, tulungan mo ngâ akong maglabá? Wala na akóng isusuót.
2. Charina: Madalî lang ang maglabá.
3. Charina: Pagsamá-samahin ang mga putî, at pagsamá-samahin ang mga maykulay.
4. Kikň: Ganoón ba? Bakit?
5. Charina: Para hindî mamánchahán ang mga putî ng mga maykulay.
6. Kikň: Ah, ganoón pala. O sige, alám ko na. Salamat.
7. Charina: Waláng anumán.arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com