tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 78: "-an" verbs: future


How to form the future aspect of an -an verb.

RootAffixOngoing | PresentCompleted | PastFuture

subok

an

si nu su bu kan

si nu bu kan

su su bu kan

    sinusubukan kó naman pô. sinubukan mo namán. susubukan sana niyá.
    sinusubukan ninyó. sinubukan palá nilá! baká susubukan nitó.
    Hindî sinusubukan niyán. sinubukan sana nitó. susubukan ba ng mga tatay at nanay?
    sinusubukan ngâ ni Kikò. sinubukan rin niyón. susubukan namán namín.
    sinusubukan raw niná Kikò at Charina. sinubukan ng tatay. Hindî natin susubukan.

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com