tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 85: Usapan Walo (8): Gising na, marami tayong gagawinClick here to play movie

1. Nanay: Kikň, Charina, gising na.
2. Tatay: Hindî ba maaga pa?
3. Nanay: Oo, pero marami tayong gagawín. Kikň, Charina, gising na.
4. Charina: Gisíng na akó, ináy.
5. Nanay: E si Kikň, gisíng na ba siyá?
6. Kikň: Gisíng na, ináy.
7. Nanay: Halina kayó't sabáy-sabáy tayong mag-almusál.arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com