tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 91: Usapan Siyam (9): Tulungan mong maglaba ang tatay moClick here to play movie

1. Nanay: Kikň, pagkatapos ng almusál, tulungán mong maglabá ang tatáy mo.
2. Kikň: Opň, ináy.
3. Nanay: Charina, pagkatapos ng almusál, samahán mo akó sa palengke.
4. Nanay: Mamimilí tayo ng mga lulutuin sa susunód na linggó.
5. Charina: Opň, ináy.arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com