tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 92: Mag- verbsmag- verbs are actor-focus verbs.
Infinitive Present Past Recent Past Future English
maglabá naglalabá naglabá kalalabá maglalabá to wash clothes
magpuntá nagpupuntá nagpuntá kapupuntá pupuntá to go
maglabá naglalabá naglabá kalalabá maglalabá to wash clothes
maghintáy naghihintáy naghintáy kahihintáy maghihintáy to wait

More Examples: maglutò
Marunong ka bang maglutò? Do you know how to cook?
Naglulutò ng adobo ang nanay. Mom is cooking adobo.
Sino ang naglutò ng adobo? Who cooked adobo?
Maglulutò si Maria ng isdâ. Maria will cook fish.
 
Exercises:

Mom is cooking vegetables (gulay).
Maria will cook rice (kanin) and vegetables.
Badóng cooked fish.
 
Answers:

Naglulutò ng gulay ang nanay. Naglulutò ang nanay ng gulay.
Maglulutò si Maria ng kanin at gulay. Maglulutò ng kanin at gulay si Maria.
Naglutò si Badóng ng isdâ. Naglutò ng isdâ si Badóng.
 


RootAffixOngoing | PresentCompleted | PastFuture

dalá

mag

nagdadalá

nagdalá

magdadalá

    nagdadalá namán pô akó. nagdalá ka namán. magdadalá sana siyá.
    nagdadalá kayó. nagdalá palá silá! Baká magdadalá itó.
    Hindî iyán nagdadalá. nagdalá sana itó. magdadalá ba ang mga tatay at nanay?
    nagdadalá ngâ si Kikò. nagdalá rin iyón. magdadalá namán kamí.
    nagdadalá raw siná Kikò at Charina. nagdalá ang tatay. Hindî tayo magdadalá.

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com