tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 95: Mag- verbs: future


How to form the future aspect of a mag- verb.

RootAffixOngoing | PresentCompleted | PastFuture

dalá

mag

nagdadalá

nagdalá

magdadalá

    nagdadalá namán pô akó. nagdalá ka namán. magdadalá sana siyá.
    nagdadalá kayó. nagdalá palá silá! Baká magdadalá itó.
    Hindî iyán nagdadalá. nagdalá sana itó. magdadalá ba ang mga tatay at nanay?
    nagdadalá ngâ si Kikò. nagdalá rin iyón. magdadalá namán kamí.
    nagdadalá raw siná Kikò at Charina. nagdalá ang tatay. Hindî tayo magdadalá.

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com