tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 97: Usapan Sampu (10): Paano gamitin ang washing machineClick here to play movie

1. Tatay: Kikň, halika. Tulungan mo akóng maglabá.
2. Kikň: Opň, itáy.
3. Tatay: Alám mo ba kung paano gamitin ang washing machine?
4. Kikň: Opň, itáy. Tinuruan akó ni Charina. Paghiwalayín natin ang putí sa maykulay.
5. Tatay: O, ganoón ba?
6. Kikň: Opň, itáy, para hindî mamáchahan ang putî sa maykulay.
7. Tatay: OK, mabuting batŕ.arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com